0917.037.555

BẢNG CHUYỂN ĐỔI DẦU MỠ BÔI TRƠN

BẢNG CHUYỂN ĐỔI DẦU MỠ BÔI TRƠN

1. DẦU THỦY LỰC
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Tellus S2 MX 32 Rando HD 32 DTE 24 Azolla ZS 32 Hyspin AWS 32
Tellus S2 MX 46 Rando HD 46 DTE 25 Azolla ZS 46 Hyspin AWS 46
Tellus S2 MX 68 Rando HD 68 DTE 26 Azolla ZS 68 Hyspin AWS 68
Tellus S2 VX 32 Rando MV 32 DTE 10 Excel 32 Equivis ZS 32 Hyspin AWH-M 32
Tellus S2 VX 46 Rando MV 46 DTE 10 Excel 46 Equivis ZS 46 Hyspin AWH-M 46
Tellus S2 VX 68 Rando MV 68 DTE 10 Excel 68 Equivis ZS 68 Hyspin AWH-M 68
2. DẦU ĐỘNG CƠ
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Rimula R2 Extra 15W-40 Delo siver MG 15W40 Delvac Super 1300 15W-40 Rubia XT 15W-40 CRB Multi 15W-40
Rimula R2 Extra 20W-50 Delo siver MG 20W50 Delvac Super 1300 20W-50 Rubia XT 20W-50 CRB Multi 20W-50
Rimula R4 X 15W-40 Delo Gold Ultra 15W40 Delvac MX 15W-40 Rubia TIR 7400 15W-40 CRB TurboMax 15W-40
Rimula R4 X 20W-50 Delo Gold Ultra 20W50 Delvac MX 20W-50 Rubia TIR 7400 20W-50 CRB TurboMax 20W-50
3. DẦU BÁNH RĂNG
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Omala S2 GX 68 Meropa EP 68 Mobilgear 600 XP 68 Carter EP 68 Alpha SP 68
Omala S2 GX 100 Meropa EP 100 Mobilgear 600 XP 100 Carter EP 100 Alpha SP 100
Omala S2 GX 150 Meropa EP 150 Mobilgear 600 XP 150 Carter EP 150 Alpha SP 150
Omala S2 GX 220 Meropa EP 220 Mobilgear 600 XP 220 Carter EP 220 Alpha SP 220
Omala S2 GX 320 Meropa EP 320 Mobilgear 600 XP 320 Carter EP 320 Alpha SP 320
Omala S2 GX 460 Meropa EP 460 Mobilgear 600 XP 460 Carter EP 460 Alpha SP 460
Omala S2 GX 680 Meropa EP 680 Mobilgear 600 XP 680 Carter EP 680 Alpha SP 680
Meropa XL 320
4. DẦU MÁY NÉN KHÍ
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
   – Rarus 425    –  Aircol PD 46
   – Rarus 426 Dacnis VS 68 Aircol PD 68
Corena S2 P 100 Rarus 427 Dacnis VS 100 Aircol PD 100
Corena S3 R 46    –    – Aircol MR 46
Corena S3 R 68    –    – Aircol MR 68
5. DẦU MÁY NÉN LẠNH
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Refri Oil S2 FR-A 46 Canopu 46 Gargoyle Arctic C Heavy Lunaria K 46 Aircol AMS 46
Refri Oil S2 FR-A 68 Canopu 68 Gargoyle Arctic Oil 300 Lunaria K 68 Aircol AMS 68
Refri Oil S4 FR-V 68 Zerice S 68 Lunaria FR 68 Aircol 2284
Refri Oil S4 FR-F 68 Gargoyle Arctic SHC 226E Planetelf ACD 68 Aircol SW 68
6. DẦU TUABIN
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Turbo T 32 Regal R&O 32 DTE Light Preslia 32 Perfecto T 32
Turbo T 46 Regal R&O 46 DTE Medium Preslia 46 Perfecto T 46
Turbo T 68 Regal R&O 68 DTE Heavy Medium Preslia 68 Perfecto T 68
Turbo T 100 Regal R&O 100 DTE Heavy Preslia 100 Perfecto T 100
7. DẦU MÁY BIẾN THẾ
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Diala S4 ZX-I Mobilect 44 Isovoltine II Transformer Oils
8. DẦU TRUYỀN NHIỆT
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Heat Transfer Oil S2 Texathem 32 Therm 603 Seriola 1510 Perfecto HT 5
Texathem 46
9. DẦU HỘP SỐ / CẦU / TRUYỀN ĐỘNG
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Spirax S2 G 90 Delo Gear EP4 90 Mobilube GX 80W-90 EP 85W-90 Manual GL-4 90
Spirax S2 G140 Delo Gear EP4 140 Mobilube GX 140 EP 85W-140 Manual GL-4 140
Spirax S2 A 80W-90 Delo Gear EP4 80W90 Mobilube HD 80W-90 Transmission TM 80W-90 Axle GL-5 80W-90
Spirax S2 A 85W-140 Delo Gear EP4 85W140 Mobilube HD 85W-140 Transmission TM 85W-140 Axle GL-5 85W-140
Spirax S2 ATF D 2 Texamatic 1888 ATF 220 FluidMatic IID ATF DexIII
10. MỠ ĐA DỤNG
SHELL CALTEX MOBIL TOTAL CASTROL
Marfak Multipurpose 2
Marfak Multipurpose 3
Gadus S2 V220 0 Multifak EP 0 Mobilgrease XHP 220 Multis EP 0 Spheerol EPL 0
Gadus S2 V220 1 Multifak EP 1 Mobilgrease XHP 221 Multis EP 1 Spheerol EPL 1
Gadus S2 V220 2 Multifak EP 2 Mobilgrease XHP 222 Multis EP 2 Spheerol EPL 2
Gadus S2 V220 3 Multifak EP 3 Mobilgrease XHP 223 Multis EP 3 Spheerol EPL 3
Gadus S2 V100 2 Mobilux EP 2    –    –
Gadus S2 V100 3 Mobilux EP 3    –    –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *